Co bylo dříve: Latina nebo Slované?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 06. 02. 2013

Gulatus, viz slovenské slovo gulatý, gula, česky kulatý, koule. Zde, v latinském podání odvozeně nekulatý, nýbrž hranatý! Té?... Bož e můj... roh i hrana.

Něco jako: Hranatus, granatus, rohatus?
A ejhle... Oni prý latinící: an?gulatus?

Rád bych se i následujícím článkem přihlásil k prvenství v odvaze: publikovat ryze své názory, s cílem překonat scholasticky deformované představy, proti kterým již léta usilovně postupuji svými tvrzeními, že jazyky, které jsou předhazovány, co tvůrčí jazyky svébytného etnika Latinů, Franků, Romanů, Germánů, Angličanů, ?panělů, Maďarů, ?védů, Holanďanů atd. jsou jazyky uměle, na zakázku vyrobené, tak jako ostatně průběžně vyráběná, či spíše pokroucena historie tzv. Evropy. Tak jako neexistují svébytná Origins Y_chromozomu rozdělených do Hs jmenovaných a uměle sestrojených, jakkoliv dnes již svébytných národních celků....umělohmotné a zásadně neohebné jazyky, nebo Slované...

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 1994 © autor: Zdeněk ?mitmajer production Praha 2013

Celá staletí trvající proces destabilizace a dehonstace všeho slovanského, lze vypozorovat i skrze tlak ?Smetáků? na úpravy českého jazyka (tvrdé a měkké znaky, zákaz přechylování, mediálně vnucované ?germanizmy? slovosledu, gender policie strážící skrze zákazy slov neposkvrněnost a čistotu smy?lených pseudo práv, při používání zemitých a přesně vyhraněných pojmů a termínů, nepočítaje fanaticky přihlouplé útoky tzv. femenistek proti historickým faktům, slovanské a odvozeně i lidské přirozenosti atd...).

Základní předpokladem mých tvrzení je:

?ádný germánský národ, pragermánský kmen, ve smyslu němectví, objektivně v historii planety nikdy neexistoval. Nic takového... opakuji nic takového, ve světových dějinách neexistovalo jinak, než co uměle vykonstruovaný a stále účinný úklad. Tak jako je holým výmyslem praindoevropský jazyk a odvozeně praindoevropský lid:
Co bylo dříve latina (ze které byly odvozeny již zmíněné jazyky, odvozeně neexistující národy), nebo Slované?
Opakuji otázku:Co bylo dříve? Latina nebo Slované?
Odpověď je jednoznačná: Slované! ¨
A to o více než 23 000 let dříve.
A co je pro rukodělné (nikoli tedy Bož í) splétače jazyků nanejvýš mrzuté?
Ach tak mrzuté!
V?echny logické poznatky vyznívají v zásadní neprospěch latiny a z ní odvozených jazyků i pseudo etnik, která nikdy, před zcela určitým datem, objektivně nemohla existovat. Aniž bychom v opačném případě cynicky nepo?lapali logické myšlení i nijak obskočitelný systém příčinností a důsledků. Latina nemohla logicky předcházet svoji příčinnost. Na rozdíl od Slovanů a Čeledoj, Y_chromozomu Hs (R1a a společného otce s R1b Hs (R1), Hs (I2) a jejich společné řeči. Vzájemně lehce se li?ící v nařečích jednotlivých kmenů. Připomeňme stáří R1a 24 000 př. n. l.

Latina je tedy skrz na skrz umělým jazykem, z části vykrádající řečtinu, Čeledoj a slovanské dialekty, který byl římskými okupačními silami vnucován, někdy pod trestem smrti, jako povinné esperanto. Povinná úřední, později i řeč modloslužebníků. Aby se latina stala dílčím podkladkem připravované destrukce zejména slovanských a čeltoi kmenů (Hs R1a a R1b). S cílem, v?ude tam, kam římští dobyvatelé zatkli, podobně jako se snažil i Adolf Hitler vetknout svůj bídně sesmolený háken krajc na hradě českých králů a českých kní?at. Prý na znamení práva vydrancovat dobytá slovanská a čeltoi území. S povinností autochtonního obyvatelstva platit okupační moci smy?lené daně a navíc s povinností tolerovat otrokářské svazy, odvádějící na otrokářský trh v Římě - ?daň s krve?: V podobě slovanských otroků.

Jasně, že neuvedu, skrze rozsáhlost, celé své dílo, nicméně navá?í na svá dřívější tvrzení o Severiji, jazyku Čeltoi, jazyku Bojov Arijů a vypí?i dostatek příkladů, které uká?í na pravou podstatu podvodu. že jazyk dříve neexistujících Latinů, Francouzů, ?panělů, Italů, Angličanů, Němců, Maďarů, je uměle vytvořen skrze umělohmotnou latinu, vykradením řečtiny a slovanských nářečí:

Má studie vychází jednak z podobnosti slov, ale i z jejich přesného, či odvozeného významu. Přičemž vycházím z těch slov, která byla u Slovanů a Čeltoi, určujícími - neboť prvotními.

Začnu počátkem všeho života - ?semenem?. Kde se vzalo, tu se vzalo: Hle ryze slovanské slovo semeno? Základ zrození života, základ rodiny: Símě, semě, semeno, семья
rodina - vjes_milíje - všichni milí; viz latinské, francouzské, německé a anglické (atd...) familie семья́ - semě, símě, zárodek semeno, rodina (vse milie, též vjesmilie)
семе́йство
latinsky:
sëmen - semě, símě, semeno, zárodek
sëminärium - semeni?tě
in_seminá_tor - zasévač
francouzsky :
semence" čti semons (té? graine) - semeno (i samčí)
blé de semence - osivo (zrno), sémě , símě , sémja, zárodek
německy:
der Samen - semeno , semínko, semě, се́мя
Italsky:
seme - sémě, semeno, sémě, símě, се́мя
anglicky:
semen (čti símen) - semeno símě, sémě, се́мя
?panělsky:
semeno (čti semen) - semeno símě, sémě, се́мя

Nyní si dovolím zavítat do Velké Bratanie, neboť mi dlouze vrtá hlavou, zda si Anglové mazali místo másla svůj chléb motýly: Motýl, motajl - Je otázkou, zda se motajli po opylení motaj. Ano motaj-li se, třepotají-li se, či vlají ?li ve větru. Anglické slovo ?buter_flay?. V přesném překladu máslo létající. Mazali si snad, či nemazali staří Anglové své pečivo máslem z motýlů?

Zcela určitě nikoli!
Jak vlastně vyslovuji podivný přepis: Bater_flaj. Porovnejme slůvko ?flay? (čti ?flaj?) z českým vlaj (ve větru), neboť vždy a jedině ve větru se vlaje, pak nelze jinak, než potvrdit někdejší můj tichý poznatek, že rukodělné, odvozeně umělohmotné spletení jazyků, přesněji nevzdělaní přepisovači dějin, tam, kde bylo slovanské ?B? (čti ?V?) na začátku slova, jakým je jednoznačné ?vlaj?, ?vlaje? podstrkávali ?f?, pokud nenechali původní ?B? nikoli však s významem ?V?, nýbrž ?B? Takže, žádné anglické ?létající máslo? nýbrž ?Bютер влай? - čti vjutěr vlaj (vlaje větru).

Verry well - angl. slůvko ?well? vyslovujeme cca ?vuell? a znamená veľa, vela, (viz velmi, vel_ký atd...). Takže i zde je patrné, že dvojité ?w? na počátku má stejnou funkci jako v němčině, a čte se vue, když ?v? není až tak znělé. ?Viel? v něm. (veľa, Vel_mi) už to má snadnější? Nemá, proto? se povinně čte jako ?f?. I zde se projevuje ten samý zlý úmysl.

will angl. - chtíti, cosi, co je odvozené od vůle, vuoli, vuoľa, (gótsky vilja) воля, viz Volja, vuolja, vilja (porovnej angl. wil a a slovanské viľ). stejně tak německé:
wollen - chtíti odvozeně od vůle, vuolja, volja, porovnejme německé woll a slovanské voľ a zároveň latinské volõ, volui a desítky odvozených slov - chtíti, tedy závisle od vlastní vůle).

Water (angl)? čti vuoade - zde falsifikátory přidané ?r? nemá žádné jiné moci, než temné vymlčení. Tu získá až ve slově watering, ?water boardering? - mučení vodními přívaly inkvizičními úředníky a deprivanty - válečnými zločinci a mučiteli v koncetračních táborech třetího tisíciletí. Význam slova water - čti vuoade je zcela jasný: Boда (čti vadá) - Voda.
Přilepné ?r? nezněle jen prodlužuje souhlasku ?d?, přesně tam, kde Slované čtou ?á?. Shluk písmen ?th?, či "t", kterými se podvodní zapisovači hovorové řeči, mající za úkol potlačit původní řeč, se snažili nahradit samohlásku ?д? (d), když ve slově Gadi (Hadi, Hádači, jej v neznělé podobě had (v české výslovnosti ?hat?) nahradili dvěmi ?tt? (viz Gott). Aniž se dnes rodilý Němec pozastaví nad faktem, že uctívá místo Hospodina zástupů ?Hada?. A podobně tak Anglové Good (čti Gád - ?Had?). Znak Jahveho, dříve než se stal z místního velkým bohem, jehož se jeho otroci obávají, byl skutečně vnímán v podobě hada.
Odkud vlastně vítr fouká?

Otázkou je, jakým způsobem by se Anglové (a o Němcích ani nehovořím) napojili na sanskrt z města bohů (Altyn gorodu - Zlatého města v alatýrských horách Severije.), nejsou-li Arij Slovany: Y chromozon Hs R1a (Arij slovanského). Jedinou možností je společný slovanský praotec Hs R, nebo R1. Převá?ná část obyvatel Velké Bratanije jsou skutečně nositeli Y_chromozomu R1b (čeltoj/keltoi). Odvozeně: slovanské větve zvané čeledoj - čeleď.

Přičemž ?alostně vynucovaný pra indo_evropský národ je jen ubohoučkou berličkou z nepřeberné palety historických podvodů.
Neboť i to ostatní je černé dílo smetáků. Tak jako v?ude po našem světadíle.

Thorn (angl.) čti torn - Terní (viz krkono?ské nářečí) - trní, Thorn (čti torn - trn, trní). Trnava, Tarnovo, utrpení, trpět ?TR, trpyjati sanskrt - spokojený - trpělivý
Step by Step - stepenî (strslov.), m - stupá?, stoupati, krok, stupeň po stupni (krok za krokem) Stoupati, Stupa?
Knight ? rytíř : odvozeno od slovanského knige, kníd?e, kníže.
Princ - odvozeno od ryze slovanského přechylování: Perunič, Perunic, syn vševládného Peruna
Prince - princezna odvozeno od ryze slovanského přechylování slovanského Perunica, Pernica - dcera vševládného Peruna
Provide (angl) - provede
Year (angl) - jar mytologicky Jara, Jura, kolik jar - kolik let. Jaro roční období
Karp (angl) - kapr
Provider (angl.) - proved, provádět, provaděč
Saint (angl.) viz angl. amer. Santa Claus, avšak Holy Bible - zcela zřetelně je pro Santa základem (vynecháním ?v?) staro_slovanský Svanto (italsky Santo) - v dne?ním odlišnosti křesťanského významu svatý. Rozhodně slovanský název Svanto vít - svaté světlo - bájný všeslovanský hrdina a inspirativní duch, dříve svantogorič - ze svatých hor, byl o několik tisíciletí časněji, než první latinsko-římsko-katolický svatý. Svanto - svatý Slované vesměs odedávna chápali jako ?ryze čistý?
Sitting (sitt) - sídlo, sit, sed, viz posed, E_set boží sídlo, též Hvězdné sídlo.
slov. rebro. pебро́ čti rib_ró angl. rib, něm ripp a naopak ?ebro - kost, ?pan. ?ebro - costi_la, ital, cost_ola ?ebrota angl. beggary, g = slovanské = ѓ = ď příklad bedári, bědári, viz maď. Nagy - čti Naď české aнѓєл - anděl, řecké angelos - posel

Nyní něco z latiny pro ryze slovenské vlastence:

AN_GULATUS
Zajímavě pojaté ?latinské slovo?, pocházející, byť nepatrně pochroumané, zřejmě ze slovní zásoby původně Sverijských (Sverije - Sverige) slovanských Vandalů, přicházejících svého času z Podunají pohanského Mari (?Slovenska? a U_gor)
AN - zápor NE
Gulatus, viz slovenské slovo gulatý, gula, česky kulatý, koule. Zde, v latinském podání odvozeně nekulatý, nýbrž hranatý! Té?... Bož e můj... roh i hrana.
Něco jako Hranatus, granatus, rohatus?
A ejhle... Oni prý latinící: an?gulatus?

Někdy pří?tě...


Čeltoi - Keltové
Jakým jazykem vlastně hovořili Bojové a původní obyvatelé naší rodné vlasti?
Vandalové, Mavro Orbin a...
Gótština
Když se řekne Morava
Lebor Gabala Erenn
Hunové v. Hungaria "Origins"
Zkoumání dračích linií
Hyperborea - Severije
Jak skrze Jagu Babu dojít až do Picardie
Ja jesum byl
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK
Vysněná a nikdy neexistující Malá i Velká Germánie